Image
Top
Menu

Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU

Klub přátel fotografie Tišnov, z.s.

Čl. I.

Základní ustanovení

1) Název Spolku je: Klub přátel fotografie Tišnov, z.s. (dále také jen „Spolek“).

2) Sídlo Spolku je: Tišnov, Na Honech 1788, PSČ 666 01

3) IČO: 229 07 165

Čl. II.

Poslání a činnost Spolku

Hlavním posláním Spolku je:

 • podpora aktivit občanů, které směřují svoji činnost k aktivní seberealizaci ve prospěch všech občanů v oblasti výtvarné a dokumentární fotografie;

 • vytváření a realizace vlastních projektů pro všechny věkové skupiny jako podpory a posílení společensko-kulturního prostředí v obci s odkazem na kulturně-historické dědictví, včetně dokumentace veřejného života ve městě Tišnově a v obcích Tišnovského regionu;

 • výchovná, vzdělávací a osvětová činnost pro ostatní možné zájemce o výtvarnou a dokumentární fotografii z řad dětí, mládeže a dospělých.

Čl. III.

Členství ve Spolku

 • Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči Spolku, souhlas valné hromady Spolku a úhrada členského příspěvku.

 • O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Valná hromada na základě písemné přihlášky.

 • Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí valné hromady o přijetí uchazeče za člena Spolku.

 • Čestným členem Spolku se může stát osoba, která má úzký vztah k předmětu činnosti Spolku. Takovou osobou může být osoba významná v oblasti veřejného, kulturního a společenského života nebo významný sponzor Spolku. Návrh na udělení statutu „Čestný člen“ může podat každý člen Spolku. K udělení statutu „Čestný člen“ je zapotřebí řádné a věcné odůvodnění návrhu a schválení nadpoloviční většinou členské základny. Statut „Čestný člen“ může být udělen též stávajícímu členu Spolku jako forma uznání za jeho dlouhodobou, obětavou a příkladnou práci ve prospěch rozvoje Spolku a jeho činnosti.

 • Členství ve Spolku zaniká:

– písemnou dohodou,

– doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla Spolku,

– doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena Valnou hromadou,

– úmrtím člena či

– zánikem Spolku.

 • Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí valné hromady, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli Spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku.

 • Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

 • Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

Čl. IV.

Práva a povinnosti členů Spolku

1) Právem člena je:

 • podílet se na činnosti Spolku,

 • obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,

 • volit a být volen do orgánů Spolku, pokud je plně svéprávný,

 • kdykoli ze Spolku vystoupit.

2) Povinností člena je:

 • dodržovat stanovy Spolku,

 • svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve Spolku pověřen,

 • napomáhat podle svých možností při činnosti Spolku, přispívat k jeho rozvodu a propagaci.

Čl. V.

Orgány Spolku

 • Orgány Spolku jsou:

 • Valná hromada, jako nejvyšší orgán,

 • Předseda, jako statutární orgán,

 • Místopředseda,

 • Výbor Spolku, jako výkonný orgán

 • Hospodář.

 • Valná hromada:

 • skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů Spolku,

 • volí a odvolává ze svého středu Předsedu,

 • volí a odvolává ze svého středu členy Výboru Spolku,

 • volí ze svého středu Místopředsedu,

 • volí ze svého středu Hospodáře

 • je svolávána Výborem Spolku nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena Spolku.

 • koordinuje činnost Spolku a jeho poslání,

 • vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

 • mění stanovy,

 • rozhoduje o přijetí zájemce za člena Spolku a vyloučení člena ze Spolku,

 • projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů Spolku,

 • schvaluje roční plán výdajů,

 • schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

 • v případě zániku Spolku rozhoduje o naložení s majetkem Spolku,

 • rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Výbor Spolku,

 • je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,

 • není-li schopná usnášení, svolá ji Výbor Spolku do 7 dnů od takového zasedání znovu. Termín náhradního zasedání valné hromady bude stanoven minimálně 15 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání valné hromady je vždy usnášeníschopné.

 • jednání Valné hromady jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy. Pokud některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis.

 • Předseda:

 • je statutárním orgánem Spolku,

 • předsednictví za

 • íná dnem zvolením Valnou hromadou do funkce,

 • funkční období je 5 (pět) let,

 • jedná jménem Spolku, zastupuje jej navenek. Pro platnost rozhodnutí o zcizení či zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví Spolku se vyžaduje souhlas Valné hromady. Pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 50 tisíc Kč z účtu či pokladny Spolku je vyžadováno schválení Místopředsedou Spolku.

 • činí veškerá právní jednání za Spolek,

 • Předseda podepisuje jménem Spolku tak že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis,

 • předsednictví Předsedy končí dnem odvolání Valnou hromadou, dohodou, úmrtím Předsedy, zánikem Spolku, vypršením funkčního období,

 • předseda umožní všem členům Spolku nahlížet do zápisů z valných hromad, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností Spolku.

 • Místopředseda

 • zastupuje Předsedu Spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci.

 • po odstoupení, odvolání či úmrtí, či zániku mandátu Předsedy je statutárním orgánem Spolku.

 • Výbor Spolku

 • je výkonným orgánem Valné hromady, zabezpečuje plnění úkolů Spolku v období mezi jednotlivými Valnými hromadami.

 • je pětičlenný, jeho členy volí Valná hromada,

 • funkční období jsou 3 (tři) roky

 • členové Výboru Spolku vykonávají svou funkci dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu,

 • rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady, přičemž Valná hromada si může vyhradit rozhodování i v dalších otázkách,

 • připravuje ve spolupráci se členy Spolku detailní plán činnosti a vypracovává příslušné zprávy o činnosti Spolku,

 • připravuje a předkládá Valné hromadě návrhy vnitřních předpisů a jejich změn,

 • stanovuje výši členských příspěvků,

 • svolává Valnou hromadu, a to nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,

 • schází se dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně; schůze Výboru Spolku jsou volně přístupné všem členům Spolku,

 • Výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru.

 • Hospodář

 • vede účetní agendu Spolku,

 • spravuje majetek Spolku,

 • zastupuje Spolek v záležitostech souvisejících s vedením účetní agendy Spolku, popř. v dalších souvisejících záležitostech, k nimž ho pověří Valná hromada.

Čl. VI.

Hospodaření Spolku

 • Při své činnosti se Spolek řídí Stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

 • Zdrojem příjmů Spolku jsou členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, dotace, příjmy z příležitostných akcí (např. vstupné, dobrovolné vstupné apod.).

 • Příjmy Spolku jsou používány v souladu s předmětem jeho činnosti.

 • Kontrolu hospodaření provádějí jednou ročně všichni členové Spolku na Valné hromadě.

Čl. VII

Zánik Spolku

 • Spolek zaniká:

 • rozhodnutím Valné hromady,

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady, a to dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady,

 • pravomocným rozhodnutím příslušného soudu či správního orgánu.

2) Po případném dobrovolném zániku Spolku rozhodne o majetku Spolku Valná hromada.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku.

 • Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.

 • Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.

 • Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

Stanovy Spolku byly schváleny valnou hromadou dne 30.9.2021.

Milan Sítora

předseda Spolku